jwbf.net
当前位置:首页 >> vB中tmpstr是什么意思 >>

vB中tmpstr是什么意思

上面不是有么: Dim tmpStr As String '定义一个名为tmpStr的字符变量 tmpStr = Trim(Str(N)) '将变量tmpStr 赋值,内容为:Trim(Str(N)) Str()的作用是将数字型变量或常量改变成字符型变量或常量 即把变量 N 变成字符,然后Trim去掉字符的前后...

自定义的一个变量: Dim tmpStr As String '定义一个名为tmpStr的字符变量 tmpStr = Trim(Str(N)) '将变量tmpStr 赋值,内容为:Trim(Str(N)) Str()的作用是将数字型变量或常量改变成字符型变量或常量 即把变量 N 变成字符,然后Trim去掉字符的...

这个其实就是VB.NET的语句啊,LENB可能是一个函数,strconv系统自带的函数

Private Sub Command1_Click() Dim b() As Byte b = byt(77) For i = 1 To 8 Text1.Text = b(i) & Text1.Text Next i End Sub Private Function byt(asc As Integer) As Byte() '这个函数的参数是要转换的字符的ascii码 '传出保存二进制各个位的...

Dim is_num As Boolean Private Sub Command1_Click() Dim tmpStr As String * 50 Select Case Combo1.ListIndex Case 0 tmpStr = Left(Trim(Text1.Text), 3) Case 1 tmpStr = Right(Trim(Text1.Text), 3) Case 2 tmpStr = Mid(Trim(Text1.Text)...

Dim tmpStr As String, resStr As String, a As String '读取txt Open "d:\vb.txt" For Input As #1 Do While Not (EOF(1)) Input #1, a tmpStr = tmpStr & a Loop Close #1 '开始处理字符串 resStr = Replace(tmpStr, "abc", "xyz") '保存 Open...

dim tmptxt as string ,tmpstr() as string dim i as integer open "d:\1.txt" for input as #1 tmptxt=strconv(inputb(lof(1),#1),vbunicode) close #1 tmpstr=split(tmptxt,vbcrlf) for i=0 to ubound(tmpstr) text1=text1 & split(tmpstr(i),...

用VB.Net吧, 直接My.Computer,你可以获取任何你想要的信息

Private Sub Command1_Click() Dim fn As Integer, str1 As String, str2 As String, tmp1, tmp2, i As Integer fn = FreeFile Open "d:\文本1.txt" For Binary As #fn str1 = Input(LOF(fn), fn) tmp1 = Split(str1, vbCrLf, -1) Close #fn fn ...

Private Sub Text1_Change()Dim str1() As String, str2() As String, n() As IntegerDim i As Integer, n1 As Integer, n2 As Integer, n_max As IntegerDim tmpStr As Stringstr1 = Split(Text1.Text, " ")For i = 0 To UBound(str1) If InStr...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jwbf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com