jwbf.net
当前位置:首页 >> vB中tmpstr是什么意思 >>

vB中tmpstr是什么意思

自定义的一个变量: Dim tmpStr As String '定义一个名为tmpStr的字符变量 tmpStr = Trim(Str(N)) '将变量tmpStr 赋值,内容为:Trim(Str(N)) Str()的作用是将数字型变量或常量改变成字符型变量或常量 即把变量 N 变成字符,然后Trim去掉字符的...

上面不是有么: Dim tmpStr As String '定义一个名为tmpStr的字符变量 tmpStr = Trim(Str(N)) '将变量tmpStr 赋值,内容为:Trim(Str(N)) Str()的作用是将数字型变量或常量改变成字符型变量或常量 即把变量 N 变成字符,然后Trim去掉字符的前后...

这个其实就是VB.NET的语句啊,LENB可能是一个函数,strconv系统自带的函数

Private Sub Command1_Click() Dim b() As Byte b = byt(77) For i = 1 To 8 Text1.Text = b(i) & Text1.Text Next i End Sub Private Function byt(asc As Integer) As Byte() '这个函数的参数是要转换的字符的ascii码 '传出保存二进制各个位的...

Private Sub Form1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Click Dim a(15) As Integer Dim i As Integer Dim tmpStr As String Randomize() For i = 0 To a.Length - 1 a(i) = Int(100 * Rnd() + 1) Next Tex...

用VB.Net吧, 直接My.Computer,你可以获取任何你想要的信息

Dim T As Single Private Sub Command1_Click() Unload Me End Sub Private Sub Command2_Click() Dim i As Integer, j As Integer, tmpStr As String For i = 1 To 30 j = Int((90 - 65 + 1) * Rnd + 65) Randomize tmpStr = tmpStr & Chr(j) N...

Private Sub Text1_Change()Dim tmpStr() As String, Str1 As String, i As IntegerDim ch As BooleantmpStr = Split(Text1.Text, "-")If UBound(tmpStr) = 1 Then If IsNumeric(tmpStr(0)) And Len(tmpStr(0)) = 6 And tmpStr(0) "+" And Len(t...

Private Sub Command1_Click() Dim tmpstr As String * 50 Select Case Combo1.ListIndex Case 0 tmpstr = Left(Trim(txtinput.Text, 3)) Case 1 tmpstr = Right(Trim(txtinput.Text, 3)) Case 2 tmpstr = Mid(Trim(txtinput.Text, 3, 4)) End S...

Dim tmpStr As String, resStr As String, a As String '读取txt Open "d:\vb.txt" For Input As #1 Do While Not (EOF(1)) Input #1, a tmpStr = tmpStr & a Loop Close #1 '开始处理字符串 resStr = Replace(tmpStr, "abc", "xyz") '保存 Open...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jwbf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com